Selasa, 1 Disember 2009

Larangan berpuasa...


Hadith Riwayat al-Bukhari

Hadith ini terdapat di dalam Sahih Bukhari,Kitab Puasa..

Sedikit keterangan mengenai hadith di atas :

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya kepada salah satu isterinya yang berpuasa pada hari Jumaat,
“Apakah semalam (Khamis) engkau berpuasa?” Isterinya mengatakan, “Tidak.”
Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi, “Apakah engkau ingin berpuasa esok (Sabtu)?” Isterinya mengatakan, “Tidak.” “Kalau begitu hendaklah engkau membatalkan puasamu”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Perincian Berpuasa pada Hari Sabtu

Apa yang dapat kita konklusikan bahawa berpuasa pada hari Sabtu dibolehkan sekiranya dilakukan secara tidak bersendirian. Perincian yang sangat teliti mengenai hal ini telah dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin (Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, 20/57-58, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H.) sebagai berikut :

Keadaan pertama: Puasa pada hari Sabtu dihukumkan wajib seperti berpuasa pada hari Sabtu di bulan Ramadhan, mengqodho’ puasa pada hari Sabtu, membayar kafaroh (tebusan), atau mengganti hadyu tamattu’ dan sebagaiya. Puasa seperti ini tidaklah mengapa selama tidak meyakini adanya keistimewaan berpuasa pada hari tersebut.

Keadaan kedua: Jika berpuasa sehari sebelum hari Sabtu, maka ini tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya kepada salah satu isterinya yang berpuasa pada hari Jum’at (seperti hadith di atas).
Perkataan baginda “Apakah engkau berpuasa esok (Sabtu)?”, ini menunjukkan bolehnya berpuasa pada hari Sabtu asalkan diikuti dengan berpuasa pada hari Jum’at.

Keadaan ketiga: Berpuasa pada hari Sabtu karena hari tersebut adalah hari yang disyari’atkan untuk berpuasa. Seperti berpuasa pada ayyamul bid (13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah), berpuasa pada hari Arofah, berpuasa ‘Asyuro (10 Muharram), berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah sebelumnya berpuasa Ramadhan, dan berpuasa selama sembilan hari di bulan Dzulhijah. Ini semua dibolehkan. Alasannya, karena puasa yang dilakukan bukanlah diniatkan berpuasa pada hari Sabtu. Namun puasa yang dilakukan diniatkan karena pada hari tersebut adalah hari disyari’atkan untuk berpuasa.

Keadaan keempat: Berpuasa pada hari sabtu kerana berpuasa ketika itu bertepatan dengan kebiasaan puasa yang dilakukan, seperti berpuasa dengan puasa Daud (sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa), lalu ternyata bertemu dengan hari Sabtu, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan mengenai puasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan dan tidak melarang berpuasa ketika itu jika memang bertepatan dengan kebiasaan berpuasanya .

Keadaan kelima: Mengkhususkan berpuasa sunat pada hari Sabtu dan tidak diikuti berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Inilah yang dimaksudkan larangan berpuasa pada hari Sabtu, jika memang hadith yang membicarakan tentang hal ini shahih.

Apakah hadith yang melarang berpuasa pada hari sabtu?Kritikan ulama pada hadith ini

- Abu Daud mengatakan bahawa hadith ini mansukh. (telah dihapus).

- Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahawa hadith ini hasan.

- Dalam Iqtidho’ Ash Shirotil Mustaqim, 2/75.:

Dari hadith yang begitu banyak (mutawatir), Al Atsrom membolehkan berpuasa pada hari Sabtu. Pakar ‘ilal hadith (yang mengetahui seluk beluk cacat hadith), iaitu Yahya bin Sa’id enggan memakai hadith larangan berpuasa pada hari Sabtu dan beliau enggan meriwayatkan hadith itu. Hal ini menunjukkan lemahnya (dho’ifnya) hadith larangan berpuasa pada hari Sabtu.

- Murid Imam Ahmad –Al Atsrom dan Abu Daud mengatakan bahawa pendapat tersebut dimansukh (dihapus). Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa hadith ini syadz, iaitu berselisih dengan hadith yang lebih kuat.

- Dalam Iqtidho’ Ash Shirotil Mustaqim, 2/76.:

Namun kebanyakan pengikut Imam Ahmad memahami bahawa Imam Ahmad mengambil dan mengamalkan hadith larangan berpuasa pada hari Sabtu, kemudian mereka fahami bahawa larangan yang dimaksudkan adalah jika puasa hari Sabtu tersebut dibuat secara bersendirian. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai berpuasa pada hari Sabtu, Beliau pun menjawab bahawa boleh berpuasa pada hari Sabtu asalkan diikutkan dengan hari yang sebelumnya.

Kesimpulan

- Ada ulama yang menilai hadith larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah lemah (dho’if) dan hadith tersebut tidak diamalkan. Dari sini, boleh berpuasa pada hari Sabtu.

- Sebahagian ulama lainnya menilai bahwa hadith larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah jayid (boleh jadi shahih atau hasan). Namun yang mereka pahami, puasa hari Sabtu hanya terlarang jika bersendirian. Bila diikuti dengan puasa sebelumnya pada hari Jumaat, maka itu dibolehkan.

(kesimpulan yang diambil dari penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtidho’ Ash Shirothil Mustaqim, 2/75-76.)

Hmm..Apakah hukumnya jike hanya berpuasa pada hari Sabtu?

- Al-Nawawi di dalam Minhaj al-Thalibin berkata:
"Dimakruhkan berpuasa hari Jumaat secara bersendirian, dan pada hari Sabtu."
(Bihamisy Mughnil Muhtaj, vol.1, hal. 447)

Maksud berpuasa pada hari Jumaat atau Sabtu secara bersendirian ialah, tidak melakukan puasa sebelum atau selepas hari berkenaan.

- Al-Khatib al-Syarbini memberi komentar:
Dan dimakruhkan berpuasa secara bersendirian pada hari Jumaat kerana sabda Rasulullah s.a.w.: "Jangan kamu berpuasa oleh salah seorang dari kamu pada hari Jumaat kecuali berpuasa sehari sebelum atau selepasnya." (HR Bukhari&Muslim).

Alasannya ialah, agar dengan tidak berpuasa dapat menguatkan dirinya untuk melakukan perkara yang dituntut pada hari Jumaat.(Lihat: Mughnil al-Muhtaj, al-Khatib al-Syarbini, vol 1, hal 447)
Comments
2 Comments