Selasa, 15 Disember 2009

Berdusta atas nama kekasih ALLAH..
Pada post kali ini, ingin saya ingin kongsikan beberapa hadith shahih tentang ancaman yang berat dan azab yang sangat mengerikan kepada para pendusta dan pemalsu hadith atas nama Rasulullah.

Hadith Pertama :

Dari Abu Hurairah, ia berkata , telah bersabda Rasulullah saw : ' Barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka'. (HR Bukhari dan Muslim dll)

Hadith Kedua :

Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: ' Barangsiapa yang membuat perkataan atas (nama)ku yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka'. (HR Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadith Ketiga :

Dari Salamah bin Akwa', ia berkata, Aku telah mendengar Nabi saw bersabda : ' Barangsiapa yang mengatakan atas (nama)ku apa-apa (perkataan) yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka'. (HR Bukhari dan Ahmad)

Hadith Keempat :

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: 'Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada keberatan (iaitu tidak berdosa), dan barangsiapa yang berdusta atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya (iaitu tempat tinggalnya) di neraka' (HR Bukhari, At-Tirmizi dan Ahmad)

Cerita-cerita tentang Bani Israel itu ada tiga jenis :

- Yang telah diketahui kebenaran dan kesahihannya oleh syara' dari perkara-perkara yang baik. Maka inilah yang dimaksudkan baginda pada hadith di atas.

- Yang telah diketahui akan kedudukan kebatilannya dan kedustaannya oleh syara'. Maka tidak boleh diceritakan kecuali untuk menjelaskan kebatilan dan kedustaannya.

- Yang tidak atau belum diketahui benar dan dustanya. Yang ketiga ini tidak boleh diimani atau didustai dan menceritakannya tidak ada faedahnya sama sekali (lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/4)

TAKHRIJ HADITH

Ungkapan من كذب علي (Barangsiapa yang berdusta atasku) dan yang seerti dengannya, darjatnya adalah mutawatir. Telah diriwayatkan oleh berpuluh-puluh sahabat sehingga dikatakan sampai dua ratus orang sahabat yang meriwayatkannya. Tidak ada satu pun hadith mutawatir yang darjatnya lebih tinggi dari hadith ini (lihat An-Nawawi, Fathul Bari; 1/213 dan Ibnu Hajar, Tuhfatul Ahwadziy; 7/418-420)


Banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadith di atas menunjukkan kepada beberapa hal yang penting:

Pertama: Kerapnya (banyak kali) Nabi saw menyampaikan dan mengulangi sabda tersebut.

Kedua: Perhatian yang amat sangat dari sahabat tentang memelihara dan menjaga dengan sebenar-benarnya sabda-sabda Nabi saw dan segala sesuatu yang disandarkan orang kepada Nabi saw. Mereka saling berpesan dan berwasiat dan meriwayatkan sesama mereka. Kemudian mereka menyampaikan kepada Tabi’in. Tabi’in menyampaikan kepada Tabi’in-Tabi’in dan seterusnya tercatat dan terpelihara dengan baik dan rapi di dewan Imam-Imam Sunnah, sehingga tidak ada satu pun Imam dari Imam-Imam ahli hadith, melainkan meriwayatkannya pada kitab-kitab hadith mereka.

Ketiga: Ketinggian darjatnya dalam keshahihan dan kemutawatirannya mencapai tingkat teratas dalam martabat hadith-hadith mutawatir.

Keempat: Kebesaran maknanya yang meliputi beberapa faedah dan sejumlah kaedah dan menutup berbagai pintu kerusakan yang besar dalam agama, disebabkan berdusta atas nama Rasulullah saw.

SYARAH HADITH

Menurut Imam An-Nawawi , hadith-hadith yang berkaitan dengan من كذب علي (Barangsiapa yang berdusta atasku) dan ancamannya, mengandungi beberapa hal penting dan kaedah-kaedah.

Pertama: Ketetapan tentang kaedah dusta bagi ahlus sunnah.

Kedua: Amat besar pengharaman dusta atas nama Nabi saw dan merupakan kekejian dan kebinasaan yang sangat berat

Ketiga: Tidak ada perbezaan tentang haramnya berdusta atas nama Nabi saw baik dalam masalah-masalah hukum-hukum (ahkam) atau bukan, seperti targhib, tarhib, nasihat-nasihat dan lain-lain. Semuanya adalah haram, sebesar-besar dosa besar dan seburuk-buruk perbuatan bedasarkan ijma'.

Keempat: Haram meriwayatkan hadith maudhu’ (palsu) ke atas orang yang telah mengetahui kepalsuannya atau berat sangkaannya bahawa sesuatu hadith itu maudhu’. Maka barangsiapa yang meriwayatkan satu hadith yang dia ketahui atau berat sangkaanya bahawa hadith itu palsu, dan tidak menjelaskan kepalsuannya, maka ia termasuk ke dalam ancaman hadith di atas dan tergolong dalam golongan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah saw.MAKNA BERDUSTA ATAS NAMA NABI SAW


Berdusta mengikut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar: Sesungguhnya menurut mazhab Ahlus Sunnah bahawa dusta itu ialah mengkhabarkan tentang sesuatu yang berlainan (berbeza/menyalahi) keadaannya. Sama sahaja dilakukan dengan sengaja atau kerana kebodohan (kejahilan). Al-Hafiz Ibnu Hajar telah berkata dalam kitabnya, Al-Fath (1/211) :

'Bahawasanya dusta itu ialah mengkhabarkan tentang sesuatu yang berlainan dengan keadaannya'.


Berdusta atas nama Nabi saw ialah menyandarkan sesuatu kepada beliau saw baik merupakan perkataan (qaul), perbuatan (fi’il) atau persetujuan baginda saw atas perbuatan atau perkataan sahabat (taqrir) dan segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda saw dengan cara berbohong (berdusta) atas nama baginda saw. Hal ini merangkumi masalah ahkam, targhib dan tarhib, nasihat-nasihat atau tarikh (sejarah) dan sebagainya. Semuanya adalah haram dan termasuk berbohong atas nama Nabi saw.

Wallahua’lam…
Comments
0 Comments

0comments: